DOPRAVA ZDARMA

při nákupu nad 1000 Kč

REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ /

Zapomenuté heslo

Obchodní podmínky

Níže uvedené Obchodní podmínky platí pro nákup zboží prostřednictvím e-shopu www.gopala.cz v souladu s Obchodním zákoníkem č. 513/91 Sb., Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., Zákonem č. 634/1992 Sb. na ochranu spotřebitele a Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, vše v aktuálním znění. Upravují se tak vztahy mezi Tomášem Halamíčkem, IČ: 64976521, DIČ: CZ7505035263 se sídlem Stojanova 400, 742 58 Příbor 742 58 (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem, fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“).

1. Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží prodávané prostřednictvím e-shopu www.gopala.cz.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky jsou závazné. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Objednávka může být předána elektronicky (prostřednictvím e-shopu nebo mailem) nebo ústně (osobně nebo telefonicky). Nezbytné náležitosti objednávky jsou vytyčeny objednávkovým formulářem, který je součástí objednávacího procesu e-shopu.

Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky Kupujícího Prodávajícím.

3. Nabytí práv

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku zaplacení zboží. Právo k uplatnění reklamace vzniká předáním zboží Prodávajícím prvnímu dopravci zabezpečujícím dopravu k místu určení.

4. Ceny

Ceny zboží a cena dopravy se řídí cenami platnými v době uzavření objednávky.

5. Platební a dodací podmínky

Způsob platby je možný pouze dle aktuálně dostupných podporovaných v objednávkovém formuláři.

Dodávky jsou realizovány v co nejkratším možném termínu dle skladových a provozních možností Prodávajícího (obvykle do 1-7 pracovních dnů). Za splnění objednávky se považuje předání předmětu objednávky Kupujícímu v místě uvedeném v objednávce.

Osobní odběr se realizuje v místě sídla Prodávajícího.

V případě doručení zboží dopravní společností je Kupující povinen zkontrolovat stav zásilky, její neporušenost. V případě poškození má právo zásilku odmítnout.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má podle platných ustanovení Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, Prodávající obratem Kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30 dnů.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě:

  1. poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

  2. dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

  3. dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání

  4. zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité

Prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, případně na náhradu snížené hodnoty vráceného zboží. Kupující je tyto náklady povinen uhradit penězi do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Kupující informuje Prodávajícího o odstoupení od smlouvy písemnou formou nebo elektronicky.

7. Reklamace

Podmínkou přijetí odpovědnosti Prodávajícím za případné vady, je dodržení skladovacích podmínek pro potravinářské produkty Kupujícím. Prodávající neodpovídá za vady na kvalitě způsobené nesprávným skladováním.

Kupující je povinen zkontrolovat zboží bez zbytečného odkladu. Případné vady na zboží týkající se množství, druhu, správnosti dokladu či jiné zjevné vady zboží je Kupující povinen reklamovat u Prodávajícího nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.

Prodávající zajistí odborné posouzení vady a oprávněnost reklamace do 14 dnů od dodání podkladů k reklamaci a reklamovaného zboží. V případě oprávněné reklamace Prodávající reklamovaný produkt nahradí nebo Kupujícímu poskytne přiměřenou slevu.

8. Další práva a povinnosti

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a veškeré součásti a data e-shopu jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by umožnila jemu nebo třetí straně zasahovat nebo poškozovat provoz obchodní aplikace Prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé působením třetích stran nebo na základě vyšší moci.

Prodávající si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění přidat, změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu nebo funkčnosti e-shopu.

Prodávající se zavazuje ochraňovat osobní údaje Kupujícího.

9. Závěrečná ustanovení

Veškeré vztahy, které nejsou upraveny těmito smluvními podmínkami, se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku v aktuálních zněních.

 

Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 7.12. 2012.

Jarmarky, slavnosti, trhy, výstavy, atd.